รายชื่อหนังสือและซีดีการจัดการความรู้

รายชื่อหนังสือและ ซีดีการจัดการความรู้
ซีดีบันทึกการประชุมวิชาการจัดการความรู้ โดย สคส.

ครั้งที่ 1     -    เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในงานจัดการความรู้

                   โดย  นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ รน.

              -    การจัดการความรู้ในเครือซิเมนต์ไทย               

                   โดย คุณสุรสิทธิ์   ตันธนาศิริกุล

ครั้งที่ 2     -    การจัดการความรู้ในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  จำกัด (มหาชน)      

                   โดย คุณสุกันยา   วรรณเกษม

              -    Knowledge Intensity and Knowledge Flows in the Danish Innovation System        

                   โดย ดร.พันธุ์อาจ   ชัยรัตน์      

ครั้งที่ 3     -    การจัดการความรู้ในบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง  จำกัด (มหาชน)

                   โดย คุณสมบูรณ์   ภู่วรวรรณ   

              -    การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       

                   โดย อ.พรธิดา   วิเชียรปัญญา  

ครั้งที่ 4     -    การจัดการความ (ไม่) รู้          

                   โดย ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด

              -    Knowledge Focus Strategies : กรณีศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา        

                   โดย คุณเชษฐ  เชษฐสันติคุณ

ครั้งที่ 5     -    การจัดการความรู้ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่   

                   โดย คุณยุวนุช   ทินนะลักษณ์

              -    การจัดการความรู้ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

                   โดย คุณนภดล  สุขสำราญ , คุณนภนีรา  แสงสุริยะ

ครั้งที่ 6     -    การประยุกต์ใช้ Software เพื่อการจัดการความรู้ 

                   โดย คุณชัยวัฒน์  รักษาสุทธิพันธ์ , คุณอุดมศักดิ์  กาญจนสิงห์

              -    การจัดการความรู้ระดับชาวบ้านสู่บริษัทจำกัด    

                   โดย คุณวิโรจน์  คงปัญญา , ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด

ครั้งที่ 7     -    KM กับคุณภาพโรงพยาบาล               

                   โดย นพ.อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล

              -    การจัดการความรู้ในชนบทไทย 

                   โดย คุณเชษฐ  เชษฐสันติคุณ

ครั้งที่ 8     -    การดำเนินการ KM แบบบูรณาการในฝ่ายเภสัชกรรม รพ.สงขลานครินทร์ 

                   โดย เภสัชกรหญิง เนาวนิตย์  ทฤษฏิคุณ

              -    การใช้เครื่องมือขับเคลื่อน KM ภายใต้โครงการศูนย์ความรู้แห่งชาติ        

                   โดย ดร. ธัชพล  โปษยานนท์

ครั้งที่ 9     -    KM Auditing Framework                 

                   โดย ดร. ณพศิษฐ์  จักรพิทักษ์

ครั้งที่ 10    -    การจัดการความขัดแย้งด้านการใช้น้ำของชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม

                   โดย ทีมวิจัยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลอง ต.แพรกหนามแดง

ครั้งที่ 11    -    การจัดการความรู้ชุมชน: แม่สรวย-เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย        

                   โดย คณะวิทยากรท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ (คุณวีระพงษ์  กังวานนวกุล)

ครั้งที่ 12    -    เปิดโลกใหม่แห่งความรู้ : สังคมศาสตร์กับปัญญาปฏิบัติ  

                   โดย รศ. ดร. อรทัย อาจอ่ำ

              -    การจัดการความรู้ สู่การจัดการปัญหาเอดส์       

                   โดย นพ. วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ และ ลุงทองแดง ทิพย์สาน

ครั้งที่ 13    -    แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร     

                   โดย ดร. อัจฉริยา  อักษรอินทร์

              -    คุณภาพโรงพยาบาลกับการจัดการความรู้        

                   โดย น.พ. พิเชฐ  บัญญัติ

ครั้งที่ 14    -    จากกระบวนการเรียนรู้สู่แผนแม่บทชุมชนเขาคราม       

                   โดย คุณเชษฐา  มุคุระ

              -    โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่:การเรียนรู้ของคนอยุธยา

                   โดย คุณปรีชา ดัสดุลย์ และ คุณดำรงค์ เพ็ชรกุล

ครั้งที่ 16    -    ปฏิบัติการจัดการความรู้เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวพิจิตร       

                   โดย คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ และ คุณวิสันต์ ทองเต่ามก   

ครั้งที่ 18    -    การจัดการความรู้ 4 ยุค ชุมชนอาคารสงเคราะห์ อยุธยา 

                   โดย คุณเจริญ ขันธรูจี และ ครูมานัส ปิยะวงศ์    
ซีดีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในวาระพิเศษ
1.   ไปดูชาวบ้านจัดการความรู้เรื่องดินที่บุรีรัมย์ (SVCD)   โดย  ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

2.   -  การจัดการความรู้สำหรับห้องสมุด                      โดย  รศ. ยืน   ภู่วรวรรณ

     -  การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย  โดย  ศ.นพ. วิจารณ์   พานิช
3.   การจัดการความรู้ ธนาคารโลก - World Bank           โดย  Ms. Martha Patillo Siv - Snr Knowledge Sharing Officer
4.   KM at the World Bank                                    โดย  Dr. Ronald Kim
ซีดี PowerPoint ประกอบคำบรรยาย / เสวนา (E-Learning)

1.    การจัดการความรู้กับการวิจัย  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในการประชุมนักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส - สกอ.ร่วมกับ สกว.)

2.    นักจัดการความรู้ท้องถิ่น- นักพัฒนาสายพันธุ์ใหม่  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักจัดการความรู้ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ของโครงการ สรส. ภาคกลาง)

3.    จัดการความรู้ - เราอยู่ตรงไหน และจะไปไหน  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในงานมหกรรมอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

4.    เสวนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม)

5.    - เส้นทางสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

        (บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายจค. ร.พ.ภาคเหนือตอนล่าง - สัญจร ครั้งที่ 1)

6.    โครงการตลาดการเรียนรู้  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในโครงการตลาดการเรียนรู้ ร.พ.เครือข่ายจค. ร.พ.ภาคเหนือตอนล่าง และร.พ.ในเขต จ.ตาก)

7.    การจัดการความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ   ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

      (บรรยายให้กรมส่งเสริมการเกษตร)

8.    - แนวคิดในการจัดการความรู้  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

  (บรรยายให้มหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ บางเขน)

      - ตกผลึกการจัดการความรู้  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

  (บรรยายใน 6th HA National Forum สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)

9.    การจัดการความรู้ เพื่อการจัดการงานวิจัย (แพทย์ จุฬาฯ)  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

10.  การจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอุดมศึกษา  โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในการสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดย สกอ.)

11.  องค์กรแห่งการเรียนรู้และ การจัดการความรู้   โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า)

12.  อบต. กับการสร้างสรรค์ตำบลแห่งการเรียนรู้            โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

      (บรรยายในการสัมมนาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เครือข่าย อบต. จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์)

13.  การจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร

      (นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. 19 เมษายน 2548)
รายชื่อหนังสือการจัดการความรู้
1.    หนังสือเครือข่ายแห่งปัญญา                                   โดย     ศ.นพ. ประเวศ  วะสี
2.    หนังสือประชาคมน่านกับการจัดการความรู้                  โดย     นพ.ชาตรี  เจริญศิริ และคณะ
3.    หนังสือการจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้     โดย     อ.พรธิดา   วิเชียรปัญญา

4.    ชุมชนแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้สายพันธุ์ใหม่           โดย     เอเตียน เวนเกอร์

                                                                         แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
5.    การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ                        โดย     ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

6.    บริษัท กระรอกน้อย จำกัด                                     โดย     สตีเฟ่น เด็นนิ่ง

                                                                         บก.โดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
7.    ดินดิ้นได้                                                         โดย     ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์
8.    ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ การจัดการความรู้                    โดย     ศ.ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง และ คณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)