ตัวอย่างรูปแบบโครงร่างสัมมนาที่ใช้ในการเขียนส่งก่อนจัดสัมมนา

เพื่อนๆในห้องสามารถดูรูปแบบการเขียนส่งอาจารย์ได้เลยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มต่างๆที่ยกตัวอย่างมาขอยืมกลุ่ม 1 มาเป็นตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างหน้าปก
โครงร่างการสัมมนา
เรื่อง
กระบวนการสร้างกฎหมายสาธารณะ
วิชา ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
 (พย.614)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.มรรยาท  รุจิวิทย์
ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
จัดทำโดย
1.      นางสาวอมรรัตน์  ชอบธรรมดี
2.      นางสุกัญญา  เทพโซ๊ะ
3.      นางญาดา  จีนประชา
4.     
นางนิภาวัล  บุญทับถม
ตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้

Topic: กระบวนการสร้างกฎหมายสาธารณะ
Statement of issue: บทบาทของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรต่อการสร้างกฎหมายสาธารณะ
The issue to be debate: ทำไมจึงใช้ระบบ 2 สภา
Framework utilized:
ตัวแบบระบบ (Systems Model): Policy as systems output.
เป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีเชิงระบบ โดยพิจารณาว่านโยบายสาธารณะเป็นปัจจัยนำ
ออกหรือเป็นปัจจัยตอบสนองอย่างหนึ่งของระบบการเมืองที่ได้รับอิทธิพลต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมที่เรียกร้องต่อระบบนั้น ซึ่งตามทฤษฎีระบบนั้น ระบบการเมืองหมายถึง โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่ทำหน้าที่จัดสรรผลประโยชน์ในสังคม ระบบการเมืองจะรับปัจจัยนำเข้า (Input) จากสภาพแวดล้อมในลักษณะข้อเรียกร้องหรือสนับสนุนของประชาชนและกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อนโยบายสาธารณะ และระบบการเมืองจะทำหน้าที่ตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในสังคม โดยออกมาในรูปของปัจจัยนำออก หรือนโยบายสาธารณะ
Factors / Variable to be considered:                                                                         
1.       ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย (Policy  Stakeholder )  หมายถึงผู้นำเสนอปัญหา  ผู้กลั่นกรองนโยบาย  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย
2.       สภาพแวดล้อมของนโยบาย ( Policy  Environment )  หมายถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นำไปสู่การก่อรูปของนโยบาย
3.       ตัวนโยบาย ( Public  Policies )  เป็นกิจกรรมหรือแนวทางในการดำเนินงานที่เกิดจากการตัดสินใจของรัฐ
Position statements:
Position 1: บทบาทของวุฒิสภาต่อการสร้างกฎหมายสาธารณะ
Position 2: บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการออกกฎหมายสาธารณะ
Integrative solution: เมื่อมี 2 สภา การทำงานจะมีระบบการกลั่นกรองหรือตรวจสอบ โดยสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอผ่านเรื่องมาให้วุฒิสภาพิจารณาให้เกิดความละเอียดรอบคอบ และมีการถ่วงดุล การมีสภาเดียวอาจจะทำให้มีกลุ่มการเมืองไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลกันเหมือนกับการมี 2 สภา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ 2 สภายังทำให้มีความหลากหลายของกลุ่มการเมือง
Implication: ในฐานะที่เป็นพยาบาลขั้นสูง (APN) มีบทบาทที่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถนำเสนอการร่างกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของพยาบาลขั้นสูง (APN) ซึ่งสามารถกระทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1.       ร่างข้อกำหนดที่ต้องการให้มีการออกกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของพยาบาลขั้นสูง (APN)
2.       เสนอร่างข้อกำหนดแก่สภาการพยาบาลเพื่อรวบรวมและพิจารณา
3.       สภาการพยาบาลนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและออกเป็นกฎหมายรองรับต่อไป

Reference 
กำพล รุจิวิทย์. (2548). ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล. เอกสารประกอบคำ      
       บรรยาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คณิณ บุญสุวรรณ. (2542). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร: เอส พี เอฟ
       พริ้นติ้งกรุป.
ชุมพร สังขปรีชา. (2528). ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. เอกสารประกอบคำ
       บรรยาย, คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์.
ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ คณะ . (2542). ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
       กรุงเทพมหานคร: กองการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
นรนิต เศรษฐบุตร. (2544). กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย. รายงานการวิจัย.
       กรุงเทพมหานคร: กองการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
บวรศักดิ์  สุวรรณโณ.(2545).  วุฒิสภาไทย: ความรู้เรื่องวุฒิสภา. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
มานิตย์  จุมปา. ( 2541). มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล. กรุงเทพฯ:
       สุขุมและบุตร  จำกัด.
อานนท์  อาภาภิรม.( 2528 ). รัฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพฯ : โอเอส  พริ้นติ้งเฮ้าส์  จำกัด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)