ผมเป็นคนไร้เดียงสาและไม่เอาถ่านด้านการเมือง   อ่าน นสพ.มติชน วันที่ 18 มี.ค.50  ว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญ 2550 เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงหลักการของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540   ประกอบด้วย 15 หมวด   คือ 1. บททั่วไป  2. พระมหากษัตริย์  3. สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  4. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  5. แนวนโยบายแห่งรัฐ  6. รัฐสภา  7. การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  8. การเงินการคลังและการงบประมาณ  9. คณะรัฐมนตรี  10. ศาล  11. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  12. การตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ  13. จริยธรรมนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  14. การปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 15. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

         ทำให้ผมเกิดคำถามว่า กฎหมายสูงสุดของประเทศที่เน้นการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ภายในประเทศ  ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่โลกเชื่อมถึงกันหมด  และโลกอยู่ในยุคความรู้เช่นนี้   เป็นวิธีคิด (concept) ที่เหมาะสมแล้วหรือ   นี่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญตามจารีตเดิมหรือเปล่า    เป็นการเขียนที่ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปหรือเปล่า

         แต่สหรัฐอเมริกาและประเทศ G8 อื่น ๆ เขาก็ปรับเปลี่ยนสังคมของเขาไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ   แสดงว่าความราบรื่นภายในประเทศไม่ได้อาศัยเฉพาะรัฐธรรมนูญ   ต้องการองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลากหลาย

         เป็นคำปรารภเชิงตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบ

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.50
พิษณุโลก