วฐ.1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน   วิทยฐานะ    เชี่ยวชาญ 
 1.       ข้อมูลทั่วไปชื่อ สกุล                      นายไพบูลย์   มันตะสูตร                    อายุ   50  ปี            อายุราชการ           29    ปีคุณวุฒิสูงสุด กศ..      จากสถาบันการศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลกตำแหน่ง                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ                   ตำแหน่งเลขที่      935สถานศึกษา                   โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการรับเงินเดือนอันดับ      คศ. 3  ขั้น     33 ,370            บาท 2.       การรับราชการ2.1  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู    เมื่อวันที่   16   พฤษภาคม  ..  25222.2    เคยดำรงตำแหน่ง / วิทยฐานะ  ที่สำคัญ  ดังนี้
 วัน  เดือน ปี ตำแหน่ง / วิทยฐานะรับเงินเดือน
ระดับขั้น (บาท)
16 .. 2522ครู ร..บ้านห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก11,280
1  .. 2523ครูร..นิคมบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก22,145
1  .. 2527อาจารย์ 1 ..วัดหล่ม สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก33,535
16 มิ.. 2528ผช.อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก33,535
1  ..  2528ผช.อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก43,745
1  ..  2532ผช.อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก55,500
1  .. 2534ผช.อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก67,780
24  .. 2539ผช.อจ.ใหญ่ ร..ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก714,070
19 ..  2541ผช.ผอ... ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก716,410
28 ..  2543ผช.ผอ... ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก818,720
7 ..  2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน824,000
23 ..  2547ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร..วัดศรีวิสุทธาราม ฯ สพท.พล. 1827,280
24 .. 2547รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลกคศ.327,280
1  มี..  2549รองผู้อำนวยการ ร.. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลกคศ.330,920
1 ..  2549 รองผู้อำนวยการ ร.. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลกคศ.332,740
1 เม.. 2550รองผู้อำนวยการ ร.. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลกคศ.333,370
2.3  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน    เมื่อวันที่     24   ธันวาคม   ..  2547          ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน      เมื่อวันที่      1     มีนาคม      ..  25492.4  เคยขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเดียวกัน  ครั้งสุดท้าย    เมื่อวันที่    1     มีนาคม      ..  25493.       รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง  2  ปีติดต่อกัน  ตามแบบ  วฐ. 2/1  มาพร้อมนี้                                ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง                                                                                 (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขอรับการประเมิน                                                                                                    (นายไพบูลย์  มันตะสูตร)                                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ร.. ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
                                                                                     วันที่…1…….เดือน   เมษายน    .  2550
 

การตรวจสอบและรับรอง

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
                 ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง                                                                                                                 (ลงชื่อ)………………………………..                                                                                                                                 (นายสมยศ  อู่ทองมาก)                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ร..ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)                                                                                                                                วันที่…1……เดือน  เมษายน   .  2550  การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ 
                ได้ตรวจสอบแล้ว
                 มีคุณสมบัติตามที่ ก...  กำหนด                             ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)………………………………………………………………..                                                                                                 (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ                                                                                                                (…………………………………..)                                                                                                ตำแหน่ง……………………………………………………………                                                                                                 วันที่………เดือน……………………………...   2550                                                                                                (ลงชื่อ)……………………………………………………………..                                                                                                                            (…………………………………..) 

                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 /

                                     หัวหน้าส่วนราชการ ( หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)                                                                                                 วันที่………เดือน……………………………...   2550