แบบ วฐ 1

ขอเลื่อนวิทยฐานะ

วฐ .1

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ    เชี่ยวชาญ  
  1.       ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สกุล                      นายไพบูลย์   มันตะสูตร                    อายุ   50  ปี            อายุราชการ           29    ปีคุณวุฒิสูงสุด กศ..      จากสถาบันการศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลกตำแหน่ง                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ                   ตำแหน่งเลขที่      935สถานศึกษา                   โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการรับเงินเดือนอันดับ      คศ. 3  ขั้น     33 ,370            บาท  2.       การรับราชการ 2.1  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู    เมื่อวันที่   16   พฤษภาคม  ..  2522 2.2    เคยดำรงตำแหน่ง / วิทยฐานะ  ที่สำคัญ  ดังนี้
  วัน  เดือน ปี   ตำแหน่ง / วิทยฐานะ รับเงินเดือน
ระดับ ขั้น (บาท)
16 .. 2522 ครู ร ..บ้านห้วยน้ำปลา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 1,280
1  .. 2523 ครูร ..นิคมบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2 2,145
1  .. 2527 อาจารย์ 1 ..วัดหล่ม สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 3 3,535
16 มิ.. 2528 ผช .อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 3 3,535
1  ..  2528 ผช .อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 4 3,745
1  ..  2532 ผช .อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 5 5,500
1  .. 2534 ผช .อจ.ใหญ่ ร..วัดแหลมโพธิ์ สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 6 7,780
24  .. 2539 ผช .อจ.ใหญ่ ร..ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 7 14,070
19 ..  2541 ผช .ผอ... ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 7 16,410
28 ..  2543 ผช .ผอ... ไทยรัฐวิทยา 8  สปอ.เมือง สปจ.พิษณุโลก 8 18,720
7 ..  2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 24,000
23 ..  2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร ..วัดศรีวิสุทธาราม ฯ สพท.พล. 1 8 27,280
24 .. 2547 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร ..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก คศ .3 27,280
1  มี..  2549 รองผู้อำนวยการ ร .. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก คศ .3 30,920
1 ..  2549 รองผู้อำนวยการ ร .. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก คศ .3 32,740
1 เม.. 2550 รองผู้อำนวยการ ร .. ชำนาญการพิเศษ ร..วัดศรีวิสุทธาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก คศ .3 33,370
2.3  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน    เมื่อวันที่     24   ธันวาคม   ..  2547          ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน      เมื่อวันที่      1     มีนาคม      ..  25492.4  เคยขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเดียวกัน  ครั้งสุดท้าย    เมื่อวันที่    1     มีนาคม      ..  2549 3.       รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้เสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง  2  ปีติดต่อกัน  ตามแบบ  วฐ. 2/1  มาพร้อมนี้                                 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง                                                                                  (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขอรับการประเมิน                                                                                                    (นายไพบูลย์  มันตะสูตร)                                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ร.. ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
                                                                                     วันที่…1…….เดือน   เมษายน    .  2550
 

การตรวจสอบและรับรอง

 
การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
                  ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง                                                                                                                 (ลงชื่อ)………………………………..                                                                                                                                 (นายสมยศ  อู่ทองมาก)                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ร..ชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)                                                                                                                                 วันที่ …1……เดือน  เมษายน   .  2550   การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ  
                ได้ตรวจสอบแล้ว
                   มีคุณสมบัติตามที่ ก ...  กำหนด                               ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)………………………………………………………………..                                                                                                  (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ                                                                                                                (…………………………………..)                                                                                                ตำแหน่ง……………………………………………………………                                                                                                 วันที่………เดือน……………………………...   2550                                                                                                (ลงชื่อ)……………………………………………………………..                                                                                                                            (…………………………………..) 

                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 /

                                     หัวหน้าส่วนราชการ ( หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)                                                                                                  วันที่………เดือน……………………………...   2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์ข้อมูล unix system

คำสำคัญ (Tags)#การขอเลื่อนวิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 84519, เขียน: 17 Mar 2007 @ 09:32 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 18:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)