นำเสนอโดย  คุณจิตติมา  โพธิ์เสนา

 


คุณไมตรี  สุดหล่อ  เป็นหัวหน้า                          นำลูกทีม  จิตติมา  และชูศรี
รีบเร่งมา  สัมมนา  ในครั้งนี้                               ทั้งฉลวย   เจนวดี    ยินดีมา
วิทยากร  กัณฑิมา   แสนน่ารัก                          สวยประจักษ์  ดวงจิต  เป็นหนักหนา
ให้ความรู้  และสนุก  เกินจินตนา                       สุธิดา   สมบูรณ์   ประทับใจ
ขอขอบคุณ  ยืนยง  ผู้เสียสละ                           ยอมลดละ  อาภรณ์  ที่สวมใส่
อีกน้องเพ็ญ  ช่วยอำนวย  ไล่มดไป                   แสนอุ่นใจ  ไม่คันแล้ว  พี่จิตรเรา
ขอขอบคุณ  สมาชิก  ชาวสีแดง                        ที่ร่วมแรง  ทุ่มเท  อย่างแข็งขัน
ผองพวกเรา  ขออาสา  จะช่วยกัน                      ร่วมผลักดัน  คณะวิทย์  ให้เกรียงไกร

 ประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม


1.  รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2. เกิดความสามัคคี
3. มีความเสียสละ
4. ความประทับใจ
5. ความสนุกสนาน
6. รู้จักการวางแผนการทำงาน
7. ความสามารถเฉพาะตัว
8. กล้าแสดงออก
9. ทำงานเป็นระบบและทีม
10. ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
11. ได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างไร

1.  สัมพันธภาพส่วนตัวทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น
2.  ทำงานเป็นทีมเป็น
3. ลดความขัดแย้ง
4.   เห็นแก่ปย.ส่วนรวมเป็นกิจที่ 1

ความประทับใจ

1.  ประทับใจในกิจกรรมทุกกิจกรรม
2. ความเสียสละของคุณยืนยง  คุณไมตรี  คุณสมบูรณ์   คุณจิตร และพนักงานขับรถที่เอื้อเฟื้อสถานที่
3. ประทับใจวิทยากร และทีมงาน
4.  นักแสดงจำเป็น  คุณฉลวย  คุณจินตนา  คุณไมตรี  และคุณจิตติมา