เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ผมได้มีโอกาสติดตามคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR) ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไปดูงานด้าน HR ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม)  ที่บริษัทแห่งนี้ได้มีการบริหารงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard (BSC) ที่เชื่อมโยง Vision/ Mission และ Strategy สู่ Results ที่ต้องการ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1. CustomerValue (ลูกค้า)  2. People Value (พนักงาน)  และ  3. Shareholder  Value (ผู้ถือหุ้น)  เป็นหลักการบริหารงานที่มุ่งการสร้างสมดุลระหว่างมุมมองด้านต่างๆ อันได้แก่  1. Financial Perspective   2. Customer Perspective  3. Internal Process Perspective   4. Learning & Growth Perspective  และ  5. Business  Environment Perspective  (ซึ่งเป็นมุมมองที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก 4 มุมมองตามหลัก BSC ที่ใช้กันทั่วไป)

     การนำหลัก BSC มาใช้บริหารบริษัทแห่งนี้   ถือว่าได้ผลที่เป็นรูปธรรมดีมาก เพราะมีการแสดง KPI ไว้ในรูปแบบกราฟฟิค  เหมือนกับ Cockpit Chart ที่อยู่ในเครื่องบิน   ผู้บริหารสามารถติดตาม Perfornance ของบริษัทผ่านตัวชี้วัดเหล่านี้  มีการสร้างห้องบัญชาการ ลักษณะคล้ายกับ War Room ที่สามารถมองเห็นตัวชี้วัดทั้งหมดได้ สามารถเจาะลึก (drill down) ลงไปได้ถึง 3 ระดับ 

     ความสำเร็จของการ Implement ระบบการบริหารนี้อยู่ตรงที่ทางบริษัทสามารถบูรณาการเรื่องต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Strategy, Competency, OD, HRM และ HRD   แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดเด่นก็คือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ได้แสดงภาวะผู้นำออกมาอย่างชัดเจน คือ เริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก  ทำตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง 

     เรื่องแรงจูงใจ (Motivation) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญมาก  ภาคธุรกิจอาจจะ Motivate ด้วยเรื่องยอดขาด เรื่องกำไร  เรื่องโบนัส   สำหรับภาคราชการคงต้อง Motivate กันด้วยเรื่องพันธกิจ, Commitment และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเป็นหลัก...ทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่ของหน่วยงานเห็นภาพใหญ่ เห็นภาพรวมของสังคมไทย เพื่อความขัดแย้งต่างๆ (ภายใน) จะได้หายไปครับ ....คงต้องหันมา "จับเข่า" คุยกัน ...แต่อย่าเผลอ "ฟันศอก" นะครับ