กรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษา

         สกอ. ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษา   ในวันที่ 8 ธ.ค.48  ที่โรงแรมสยามซิตี   ซึ่งผมเข้าร่วมไม่ได้เพราะติดไปเป็นวิทยากร Workshop KM เพื่อพัฒนาผู้บริหารของ ม.แม่โจ้ที่เชียงใหม่   ผมจึงส่งความเห็นลงในบันทึกนี้

         สิ่งที่ผมจะเสนอเน้นการเสนอ policy concept นะครับ   ไม่ใช่แผนและไม่เน้นความครอบคลุม   แต่เน้นเป็นจุดเป็นจุดตายของอุดมศึกษาไทย  ดังนี้ครับ
     1. อุดมศึกษาไทยจะต้องเข้าสู่ยุค post - massification   ตัวนโยบายต้องหันไปมุ่งสร้างคุณภาพ   ไม่ใช่ปริมาณ   ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเชิงนโยบายจะต้องเน้นที่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
     2. จะต้องไม่มองอุดมศึกษาเป็นก้อนเดียว   แต่ต้องมองเป็น 3 ก้อนคือต้องไม่ใช้นโยบายเอกภาพ   แต่ต้องใช้นโยบายพหุภาพ   และมีเกณฑ์ความสำเร็จของอุดมศึกษาแต่ละก้อนที่แตกต่างกัน   มีเกณฑ์คุณภาพของแต่ละก้อนที่ไม่เหมือนกัน   อุดมศึกษา 3 ก้อน (กลุ่ม) คือ
               - มหาวิทยาลัยวิจัย
               - มหาวิทยาลัยสอน
               - มหาวิทยาลัยชุมชน
     3. นโยบายสร้าง synergy หรือ constructive competition ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา   โดยเฉพาะให้เกิดการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างกลุ่ม   เพื่อสร้างผลงานตามเป้าหมายของแต่ละสถาบันที่ต่างกัน

วิจารณ์  พานิช
 28 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)