คำแนะนำต่อผู้เข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

ผมมีอยู่ 3 ข้อครับ
     1. ให้สวมหมวก "ผู้เรียนรู้" ไม่ใช่ "ผู้รับรู้"    และต้องเป็นหมวกการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน   คือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ   ไม่มุ่งเป็นผู้รับเพียงถ่ายเดียว
     2. เมื่อได้เรียนรู้เรื่องใดแล้ว   ให้นำไปดำเนินการต่อ
          (1) จดบันทึก
          (2) ไตร่ตรองทำความเข้าใจให้ชัดหรือลึก   หรือเชื่อมโยงยิ่งขึ้น
          (3) เอาไปลองใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของตนเองและจดบันทึกผล
          (4) เอาผลการปฏิบัติตามข้อ 3 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตร
          (5) จดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อ 4 แล้วหมุนเวียนวัฏจักรตามข้อ 1 - 4 เรื่อยไป
     3. แสวงหาเครือข่ายกัลยาณมิตร   จดชื่อและที่ติดต่อไว้   สำหรับไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่มีความสนใจร่วมกันหรือทำงานคล้าย ๆ กัน

วิจารณ์  พานิช
 29 พ.ย.48