ตาโต มีความสามารถในการมองไกล รอบคอบ และลึกซึ้งหยั่งถึง

รูหูกว้าง มีความสามารถในการรับฟังได้ทุกเรื่อง ทุกความเห็น โดยไม่เกิดอารมณ์

ปากใหญ่ รู้จังหวะ เวลาที่เหมาะสมในการพูด หรือแสดงความเห็น โดยยึดหลักพอประมาณ

ใจหนัก มีใจหนักแน่น เที่ยงธรรม มีเหตุผล และซื่อตรง