ทุนนิยม

จากการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ระบบทุนนิยม
จากการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ระบบทุนนิยมของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเงินทุน  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้กลายมาเป็นสาเหตุในการสร้างความไม่พอใจต่อกลุ่มประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย  โดยมีสาเหตุปัจจัยสำคัญ  ดังนี้1. ปัญหาความแตกต่างทางสังคม  สถานะทางเศรษฐกิจที่เกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างความรวยและความยากจน  ที่เกิดขึ้นภายในประเทศกำลังพัฒนา  และความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา  ก่อให้เกิดระหว่างสถานะทางชนชั้นของบุคคลในสังคมเดียวกันเอง  ระหว่างผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบ  ผู้มีอำนาจกับผู้อยู่ใต้อำนาจ  สภาวะนี้เองที่สร้างความไม่พอใจขึ้นในสังคมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  อันเป็นสังคมที่ยากจนระดับล่าง  ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งและการต่อต้านโดยกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มประเทศที่มีความด้อยกว่าทางเศรษฐกิจ  จากปัญหาความแตกต่างทางด้านสังคมหรือความแตกต่างของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนา  หรือด้อยพัฒนาก็ตามแต่  โอกาสในการเข้าถึงทัพยากรหรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีเงินทุนที่มากและสามารถนำมาลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนา  การลงทุนดังกล่าวก็จะมาในรูปแบบของอุตสาหกรรม  มาแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อผลิตมาเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและนำกลับมาขายยังประเทศด้อยพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง  ถ้าคิดดูตรงจุดนี้จะเห็นว่า  ความได้เปรียบนั้นอยู่กับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย  โดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา  ส่วนความเสียเปรียบนั้นตกอยู่แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลาย  ทั้งสูญเสียทรัพยากร  มีสารพิษตกค้างจากการผลิตทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม          โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนในรายของประเทศแถบมุสลิมนั้น  เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเหนี่ยวแน่นในการยึดแนวทางตามแบบศาสนาของตนเอง  เป็นการยากที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ความสัมพันธ์ทางด้านต่างประเทศเข้ามากอบโกยผลประโยชน์  โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับน้ำมัน  น้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในขณะนี้  ไม่ว่าจะประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจในด้านใดย่อมต้องใช้พลังงานจากน้ำมันแทบทั้ง  การขับเคลื่อนหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็จะขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สหรัฐอเมริกาจะใช้อำนาจของตังเองบุกทำลายประเทศอัฟกานิสถาน  หรือฝ่าฝืนอำนาจของสหประชาชาติบุกประเทศอิรักประเทศอิรักที่กำลังรบกันอยู่ขณะนี้  เพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาครอบครองดินแดนน้ำมันในตะวันออกกลางได้  ก็จะสามารถครอบครองเศรษฐกิจของโลกได้  สามารถกำหนดราคานำมันตามที่ตัวเองต้องการได้  เพื่อส่งออกขายแก่ประเทศต่างๆ  สหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถเป็นผู้นำของโลกใบนี้  เป็นประเทศมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งต่อไป2. ปัญหาระบบองค์กรสากลที่พยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐ  หลังระบบทุนนิยมได้แพร่หลายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศทั่วโลก  กลุ่มประเทศที่มีอำนาจทางการเงิน  ได้ริเริ่มจัดตั้งองค์กรสากลกลางต่างๆ  เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการทางเสรษฐกิจให้ทุกๆประเทศเดินไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  คอยควบคุมกำกับให้องค์กรออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับอันจะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศตน  และกลุ่มประเทศนี้เองที่ได้ใช้องค์กลางเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ  แทรกแซงการปฏิบัติงาน  เข้าควบคุมระบบเศรษฐกิจ  นโยบายดำเนินงานด้านการค้า  บีบให้ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิก  และกำหนดข้อบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม  ด้วยวิธีการนี้ส่งผลให้ประเทศที่มีทุนน้อยไม่สามารถต่อสู้แข่งขันในทางการค้ากับประเทศที่มีเงินทุนมากได้  อันเนื่องจากการจำกัดด้วยระเบียบที่ต้องปฏิบัติและขั้นตอนที่มีมาก  ทำให้ผลประกอบการจากการลงทุนนั้นได้กำไรน้อย  เมื่อผลกำไรน้อย  เงินทุนที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของสินค้าก็น้อย  ไม่สามารถแข่งขันกับคู่ค้าที่มีเงินทุนสูงกว่ามากได้  รัฐเองก็จัดเก็บภาษีได้น้อย  เงินที่เรียกเก็บได้เพื่อใช้พัฒนาประเทศก็ย่อมน้อยไปตามอัตราส่วนเดียวกัน  ประเทศที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยังคงยากจนต่อไป  ดังนั้นระบบเศรษฐกิจแบทุนนิยมที่มีการแทรกแซงองค์กรกลางด้วยกลุ่มประเทศเงินทุนสูงนี้  จะยิ่งส่งผลเสียในระยะยาวต่อประเทศกำลังพัฒนา  และเมื่อระบบเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาถูกเข้าครอบครอง  โดยกลุ่มนายทุนจากประเทศที่ร่ำรวย  ก็จะเกิดความไม่พอใจจากกลุ่มคนยากจนในประเทศ  ในที่สุดก็อาจก็ให้เกิดเงื่อนไขในการต่อต้าน  และสร้างให้เกิดการก่อการร้ายขึ้นได้       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุก

คำสำคัญ (Tags)#ย่ามแดง

หมายเลขบันทึก: 83292, เขียน: 11 Mar 2007 @ 18:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • อ้างอิงที่มาด้วยนะครับ