การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราทุกคนต้องมีการเรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ