เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิมพ์วารสารวิจัย มข  (ฉบับบัณฑิตศึกษา)   เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในระหว่างนี้ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนามาตลอด......

จากเดิมที่ตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีผู้ส่งบทความวิจัยน้อย ผู้ตรวจอ่านมีเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ....

จนกระทั่งการตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา และบางส่วนคั่งค้างจนต้องมีฉบับพิเศษเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับจำนวนเรื่องที่มากขึ้น รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาตรวจอ่านบทความวิจัย ....

<p>  </p><p> </p><p>มาวันนี้คณะกรรมการกองบรรณาธิการได้ประชุมและมีความเห็นพ้องกันที่จะพัฒนาเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน </p><p>โดยการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ </p><p>พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนฉบับที่ตีพิมพ์ต่อปี จาก 2 เล่ม เป็น 4 เล่ม และรับบทความวิจัยจากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นเพิ่มเติมด้วย…..การพัฒนาไม่เคยหยุดยั้ง…..  </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เช่นเคยค่ะ ขอฝากบรรยากาศของท้องทุ่งนาในเดือนเมษายน ของประเทศเพื่อนบ้าน เวียตนาม มาเพื่อคิดถึงท้องทุ่งนาเดือนเมษายนของบ้านเราบ้างนะค่ะ…….</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p> ทุ่งนาเดือนเมษายน</p><p> สาวๆ ไปทำงาน</p><p></p><p> ดูภาพแม่น้ำเพื่อให้หายร้อน</p><p> วังเก่า ที่ เว้</p><p>  นายแบบและนางแบบประจำ Trip เว้ (Hue)   </p>