วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.48 ได้พูดคุยกับ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำการจัดการความรู้ ตลอดปีงบประมาณ 2549  ซึ่งในขั้นต้นได้ตั้งเป้าหมายไว้  4  รูปแบบ คือ

1.  ตลาดนัดความรู้สู่ สำนัก / สถาบัน คุณภาพ

2.  ตลาดนัดความรู้ Ex.PA  และ   Ex.BA

3.  ตลาดนัดความรู้สู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ

4.  ตลาดนัดความรู้ผู้เกษียณ สู่ คนรุ่นใหม่