เอกสารของ สคส.

         แฟกซ์ของ มรภ. แห่งหนึ่งขอเอกสารของ สคส. จำนวน 100 ชุด   ทำให้ผมเขียนบันทึกนี้

         เหตุที่ มรภ. แห่งนี้ขอเอกสารจาก สคส. ก็เพราะต้องการเอาไปเป็นเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการที่มีเรื่อง KM อยู่ด้วย

เอกสารที่ขอมาได้แก่
     - นานาเรื่องราว KM ประเทศไทย (ต้นทุนเฉพาะค่าพิมพ์เล่มละ 200 บาท)
     - รายงานประจำปี KM ประเทศไทย (สคส.)  (ต้นทุนเฉพาะค่าพิมพ์เล่มละ 50 บาท)
     - การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ฯ  ราคาจำหน่ายเล่มละ 100 บาท
     - การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ   จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ   ยังไม่ทราบราคาจำหน่าย   คาดว่าอยู่ระหว่าง 200 - 300 บาท

         จะเห็นว่า สคส. ไม่อยู่ในฐานะที่จะ "ให้ความอนุเคราะห์" เอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ KM แก่หน่วยงานที่ต้องการจัดการประชุมเกี่ยวกับ KM ได้  

          เราได้แนะนำให้ มรภ. แห่งนั้นเข้ามา download รายงานประจำปี KM ประเทศไทย (สคส.) 2548 จากเว็บไซต์ของ สคส. แล้วไปทำรูปเล่มเอาเอง

วิจารณ์  พานิช
 28 พ.ย.48