วันนี้ที่ศูนย์บริการวิชาการ

มีพิธี "มอบงาน จากท่านอาจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รักษาการณ์ผู้อำนวยการฯ ให้กับผู้อำนวยการคนใหม่ คือ

รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ  จากคณะเกษตรศาสตร์

 

โดยมีทีมผู้บริหารใหม่ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  มีไชยโย ( คณะศึกษาศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์อินทรชิต หอวิจิตร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

       หลังจากรับมอบงานแล้วผู้อำนวยการาคนใหม่ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารศูนย์บริการวิชาการใน 4 ปี ข้างหน้า (2550-2554) โดยยึดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่3 / 2549 ซึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  ที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง