วันนี้ เวลา 8.30 น. สำนักหอสมุดมีการจัดกิจกรรม KM บุคลากรสำนักหอสมุด ก็มีตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆเข้าร่มกิจกรรม และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

มีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักหอสมุด รองผู้บริหารฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร้วมกิจกรรมกับบุคลากร และให้ความสนุกสนานเป็นกัน บรรยากาศภายในงานจึงไม่มีความตรึงเครียดแต่อย่างใด

ในกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์บีแมนเป็นวิทยากรคะ

 

<p> </p>