ปีงบประมาณ 2548  คณะสหเวชศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนภายนอก จำนวน 4 คน  และมีจำนวนอาจารย์ประจำ 24.5 คน  คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 16.33   ดังนี้

 

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณที่ได้รับ 

 1.การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วย

 175,000 บาท

    การเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกไว้ใช้ที่บ้าน  
    หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล  
    (ทุนโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)  
 2.Bone Mineral Density and Its Associated Factors in

 -

    Naresuan University staff  
    หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  (ทุนส่วนตัว)  

(คลิก)