วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ภาควิชาชีววิทยาจัดงาน สัมมนา ให้นิสิตที่ทำ IS หรือ Independent Study กับ นิสิตที่ไปฝึกงาน ได้ Present หรือ นำเสนอผลงานกัน

   ผู้ร่วมงาน เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา แบ่งหน้าที่กันดังนี้

  1. นิสิตชั้นปี ๔ เป็นผู้นำเสนอผลงาน ถ้าทำงานเป็นทีม ก็เสนอผลงานเป็นทีม ถ้าทำงานเดี่ยว ก็เสนอผลงานเดี่ยว ให้เวลาทีมละ ๗ นาที
  2. นิสิตชั้นปีที่ ๓ เป็นผู้รับฟังข้อมูล..และบางส่วนถูกคัดเลือกให้เป็นพิธีกร
  3. อาจารย์ เป็นผู้ให้ Comment รวมทั้งให้คะแนนด้วย
  4. เจ้าหน้าที่ (อาจารย์บางท่าน) เป็นผู้ประสานงาน การจัดงานและดูแลเรื่องเอกสาร, ค่าใช้จ่าย

   ซึ่งงานก็สำเร็จลงด้วยดีเหมือน ทุกปีที่ผ่านมา

    ช่วงตอนบ่ายวันนี้ มีนิสิต ๓ ทีม มาหา beeman เพื่อลงนามในเอกสารรูปเล่มที่ทำเสร็จแล้ว..ประกอบด้วย (ทั้งหมดอยู่ในโครงการสหกิจศึกษา)

  1. ทีมที่ ๑ น.ส.เพ็ญจิตร ตรีศูนย์ และน.ส.ศิรภัสสร เลื่อนสาด ซึ่งไปฝึกงานที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  2. ทีมที่ ๒ น.ส.สุพีรยา พรมศิลา และ นางสาวพรอนันต์ อริยจินดา ซึ่งไปฝึกงานที่ "กรีนไดมอนด์" เชียงใหม่ และขอแสดงความยินดี ที่ ๒ คนนี้ ได้งานที่กรีนไดมอนต์ เรียบร้อยแล้ว
  3. ทีมที่ ๓ นายนพดล ปิงทิ, น.ส.ศิริรัตน์ รัตนโสภา และ น.ส.สายรุ้ง ทรายเพชร ซึ่งไปฝึกงานที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่

   ผมได้ถ่ายภาพของนิสิต ๗ คน ซึ่งจะกลายเป็นบัณฑิต ในไม่ช้านี้เป็นหลักฐานเอาไว้ดังนี้ครับ... 

น.ส.เพ็ญจิตร ศรีศูนย์ น.ส.ศิริภัสสร เลื่อยสาด  
     

น.ส.สุพีรยา พรมศิลา น.ส.พรอนันต์ อริยจินดา  
     

นายนพดล ปิงทิ น.ส.ศิริรัตน์ รัตนโสภา น.ส.สายรุ้ง ทรายเพชร 
     

 

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin