นิยามการจัดการความรู้ :

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายที่อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงการแข่งขันสูงสุด

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน :

แนวคิดที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management Process )

แนวคิดที่ 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง( Change Management Process )

   แนวคิดที่ 1 + แนวคิดที่ 2   Action Plan   แนวทางการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM      แนวทางที่ 1 . เป็นความรู้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุน พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / ประเด็นยุทธศาสตร์         แนวทางที่ 2 . เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร  เช่น การทำ CQI ทางด้านคลินิก / งานด้านสนับสนุน         แนวทางที่ 3 . เป็นปัญหาที่ประสบอยู่      แนวทางที่ 4 . แนวทางอื่น / รูปแบบแบไม่เป็นทางการ เช่น สภากาแฟ