วันนี้มีภารกิจหลายอย่างแต่เลือกที่จะไปประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี

               การประเมินครั้งนี้หลายด้านดังนี้

              1. ภาวะการเจริญเติบโต  สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี

              2. การปปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

              3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

              4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

              5. กิจกรรมสร้างสรรค์

              6. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

              7. กิจกรรมเกมการศึกษา

              ผลเป็นประการใดจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป