เล่าเรื่อง 5ส.เทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9   เมื่อวันที่ 1 2 มีนาคม 2550 มีโอกาสได้ไปประชุมที่โรงแรม TK Palace เรื่องการพัฒนาสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค 5 ส. โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า 5ส.เทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จัดดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร บรรยากาศในการประชุมก็สนุกสนานดี มีผู้เข้าประชุม 245 คน จากเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย และมีประโยคนำเข้าสู่การประชุมว่า เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน โดยสร้างจิตใจ สร้างคน และทำงานในหน้าที่ให้ได้ดีและดีที่สุดโดยใช้เทคนิค 5 ส. กล่าวโดย ดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย และความรู้ที่ได้มาในครั้งนี้จากการใช้เทคนิค 5 ส.นั้นประกอบไปด้วยสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่สำเร็จยาก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ???? เทคนิคนี้บางที่ก็อาจจะใช้เป็นเทคนิค 4 ก.ก็ได้ได้แก่ กำจัด = สะสาง กำหนด = สะดวก เก็บกวาด = สะอาดและ กฎเกณฑ์ = สุขลักษณะ + สร้างนิสัย ที่เราทำกันไม่สำเร็จสักทีนั้นเป็นเพราะเราไม่ตระหนักหรือว่าเราไม่รู้กันแน่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีการใช้ของกันอย่างไร.....การใช้ของในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้นมีของที่เราใช้ประจำๆทุกวันอยู่ 20 % ใช้นานๆครั้งอยู่ 30 %และไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ 50 % เห็นมั๊ย เมื่อเรารู้ เราก็จะเลือกจัดการและเห็นถึงความสำคัญของของที่เป็นประโยชน์กับไม่ควรเก็บไว้ได้ง่ายขึ้น ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ของพวกเรา ได้เริ่มทำ 5 ส.กันมาตั้งแต่ปี 2540 และทำกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้โดยมีคณะกรรมการ 5 ส.เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมให้กับโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันนี้ประธานกรรมการ 5ส.ได้แก่แพทย์หญิงสุนี จิรสมิทรา และเลขาคนเก่งคือคุณปาริชาต เนตรแก้ว โดยที่พวกเราจะมีแบบประเมินกิจกรรมแต่ละหน่วยงานซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ส.ผสมผสานกับ Healty work place ของกรมอนามัย และทำการ เวียนบอกผ่านหน่วยงานทางระบบ Intranet ของโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นและเตรียมตัว โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็นด้านๆ ซึ่งง่ายต่อการให้คะแนน แบบประเมินจะมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยงาน และของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกปี แบบประเมินจะเป็นแบบ Rating scale ทำให้มองเห็นภาพของแต่ละหน่วยงานแบ่งระดับกันตามที่ได้รับคะแนน โดยที่คะแนน 90 % ขึ้นไปจะได้รับโบทอง 80 %ขึ้นไป ได้รับโบเงิน 70 - 80 % ได้รับโบแดง และต่ำกว่า 70% ลงไปจะได้รับโบสีดำและจะได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนทันทีเพื่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ โอกาสหน้าจะมาเล่าถึงวัน Big Cleaning Day วันนี้แค่นี้ก่อนนะค่ะ...    

<p></p><p>เลขาคนเก่งกับกรรมการและดร.กัณฑิมา</p><p></p><p></p><p>ประธานชมรม 5ส.พญ.สุนี จิรสมิทธา</p>