กลยุทธ์นี้มีความหมายว่า  สิ่งที่ตนคิดว่าได้ตระเตรียมไว้อย่างพร้อมมูลแล้ว  ก็มักจะมึนชา  และประมาทศัตรูได้ง่าย  สิ่งที่พบเห็นอยู่ในยามปรกติ  ก็จะไม่เกิดความสงสัยอีกต่อไป  สิ่งที่เราปฏิบัติกันมาจนชาชิน  หาได้ศึกษาวิเคราะห์และเตรียมแนวทางใหม่ในการพัฒนาและแก้ไขในจุดที่ผิดพลาด  หาได้เปลี่ยนแปลงกลวิธี  ยังยึดติดเชื่อมั่นในสิ่งที่มีอยู่  มิได้เรียนรู้เราเขาอย่างแจ่มชัด  การสร้างภาพลวงฝ่าข้ามทะเล  ให้อยู่บนพื้นเพความเป็นจริง

สรุปแนวทางที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล  อย่าหันเหปล่อยปละละเลยทั้งสิ้น  ให้จงระมัดระวังความเคยชินเข้มงวดกวดขันทั้งสิ้นเรื่องการงาน  สิ่งที่ดูเป็นธรรมดาสามัญที่สุดนั้น  คือโอกาสอันสำคัญของผู้พบเห็น  จงพิจารณาให้ชัดแจ้งวางแผนให้รอบคอบ  เพราะไม่เช่นนั้นเมื่อรู้ก็สายเกินการณ์

ไว้พบกันใหม่ในแนวทางที่ 2

ขอคาราวะ