กลยุทธ์แห่งชัยชนะในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑลของมุมมองคนธรรมดา  หาใช่เพื่ออวดอ้าง  แต่มีเจตนาสะท้อนให้เห็นแนวทางการวางแผนการดำเนินชีวิตและการทำงานรวมทั้งการดำรงตนอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่บ้าง  เพื่อสืบสานกระบวนการเรียนรู้  คู่คุณธรรมและจริยธรรม  นำมาซึ่งองค์ความรู้สู่วิถีชาวประชา  เพื่อนเรียนรู้

     ในมุมองที่พบเห็นเป็นกลยุทธ์  6  ส่วน  ล้วนมีความหมาย  36  แนวทาง  ช่วยคลี่คลาย  ถึงความเป็นไปได้ถ้าเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง  หากทว่าเป็นแนวกระบวนการคิดของคนธรรมดาคนหนึ่งหาใช่จอมยุทธ์ผู้มากด้วยวิชาก็หาไม่  หากมีจอมยุทธ์ท่านใดมีแนวคิดที่หลากหลายก็ขอเชิญบอกต่อกันได้จะเป็นพระคุณจริง ๆ 

     36  กลยุทธ์แห่งชัยชนะ  บุญศักดิ์  แสงระวี  เป็นผู้แปลเอาไว้  หลังจากที่ชูวิทย์นำมาศึกษาอ่านหาประเด็นแห่งการเรียนรู้  ศึกษาอยู่ตามมุมมองคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง อาจไม่ลึกซึ้งในสายตาของใครหลายคน  ก็ขอมองแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  เป็นไม้ผลัดใบแตกกิ่ง  และทิ้งมุมมองลองให้คิดค้น  ถึงตัวตนในการปฏิบัติ  สู่ความก้าวหน้าเสรี  ให้มีแต่ผู้ศึกษาทุกผู้ทุกคนต่อไป

ขอคาราวะ