บันทึกนี้ขอนำภาพที่ได้เข้าร่วม สัมมนาแนวทางขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ มาบอกเล่าถึงกระบวนการและบรรยากาศ เพราะผมเห็นว่าภาพต่อไปนี้จะสามารถสะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือของจากทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดอยู่ดีมีสุข   เสริมต่อจากบันทึกนี้ ลิ้งค์ 

 

 ป้ายบอกการประชุม

 

จนท.จาก พมจ.นศ.รับลงทะเบียน แจกเอกสาร ที่กำลังส่งให้อยู่เป็น "หยดน้ำเพชรโมเดล" แบบจำลองการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ชุมชนอินทรีย์

 

ผญ.โกเมศวร์ ทองบุญชู ประธานเครือข่ายแผนชุมชนภาคใต้ ประชุมเตรียมการทีมงานตกลงซักซ้มอกำชับนัดหมายภารกิจก่อนการสัมมนาจะเริ่มขึ้น

 

ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ กล่าวต้อนรับ เปิดสัมมนา

 

จากนั้นบนเวทีนี้ก็สลับการนำเสนอจากภาคีส่วนกลาง กรณีศึกษาพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ขึ้นนำเสนออีกรอบ ในส่วนของโมเดลการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช "หยดน้ำเพชรโมเดล"

 

 ภาคบ่ายหลังจากได้นำเสนอกรณีศึกษาพื้นที่ต่างๆต่ออีก และมีการเชื่อมโยงประเด็นแล้ว ก็มีการแบ่งกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามโซนพื้นที่ 8 กลุ่ม และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ 9 เป็นกลุ่มภาคีสนับสนับการทำงานของภาคประชาชน ผมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

 

ท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ เป็นเสาหลักในกลุ่มภาคีสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชน

 

           ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯในฐานะสมาชิกกลุ่ม บทบาทของท่านดังภาพบรรยากาศบางส่วนต่อไปนี้

                พอแต่ละกลุ่มย่อยคุยกันเสร็จถึงนัดหมายที่จะทำต่อไป ขับเคลื่อนต่อไป ก็นำเสนอผลดังกล่าว และอาจารย์ภีม ภคเมธาวี จาก มวล.สังเคราะห์ผลการสัมมนา ทราบว่าแต่ละกลุ่มนัดหมายการเคลื่อนงานแล้ว ในกลุ่มภาคีสนับสนุนภาคประชาชน ท่านผู้ว่าฯนัดพบทีมนี้กันที่ห้องท่านเวลาเก้าโมงวันที่ 6 มี.ค.

                 วันนี้ท่านเล่นทั้งบทเป็นผู้เรียน เป็นสมาชิกในกลุ่ม คุณอำนวยประคับประคองการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  เป็นคุณเอื้อกล่าวต้อนรับการสัมมนา เป็นวิทยากรเนื้อหาอธิบายโมเดลการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จนห้าโมงเย็นถึงกลับบ้านพร้อมกับผู้เข้าสัมมนา

                น่าดีใจที่ท่านตั้งใจจะเปิดห้องเรียนภาคประชาชนเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้ทุกผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียนรู้หลักสูตรชีวิตจริง หลักสูตรภาคการทำงานจริงของทุกๆชุมชนของทุกๆฝ่ายทุกระดับกัน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน ในฐานะครูนอกโรงเรียนคนหนึ่งดีใจครับ

               นำมาแลกเปลี่ยนครับ