เก็บภาพงานปีใหม่ภาควิชารังสีวิทยา

 วัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หรือ เกิดจากการที่ได้มาโดยที่ "ผู้นำ" และ "ทีมงาน" ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด

วฒนธรรมองค์กร

ภาพ งานวันปีใหม่ภาควิชารังสีวิทยา ได้มาจาก คุณพี่ปรีดาส่งเอกสารมาทาง Yahoo ให้ JJ

วัฒนธรรมองค์กร

ภาพ ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ในภาควิชารังสีวิทยา ทำบุญร่วมกันวันปีใหม่ เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสร้างกันมานานนับ ๑๐ ปี

JJ2007