ศบอ.เชียรใหญ่ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2550 ปีนี้ ท่านว่าให้เราเน้นประชากรวัยแรงงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี เป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบ ในโครงการยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน ซึ่งเราก็ต้องตอบสนองให้ได้ตามเป้าหมายเช่นกัน