Visual Control & Poka-Yoke

WISDOMWIDE Community
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Wisdomwide การอบรม, อบรม, Knowledge Managmenet

บางครั้งการมุ่งเพิ่มปริมาณการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว อาจละเลยความผิดพลาด จนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตทั้งองค์กร

กระแสของการบริหารเชิงรุกค่อนข้างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่การบริหารความเสี่ยงในเชิงรับก็ควรเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคการผลิต ที่ให้ความสำคัญกับปริมาณ เช่น  กำหนดว่าวันหนึ่งจะต้องผลิตสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 5,000  ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่ระดับหัวหน้างานควรให้ความสำคัญและนำเสนอกับผู้บริหารคือทำอย่างไรที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน


? ทำอย่างไรจะเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ทำให้อัตราการเดินเครื่อง (Availability) = 90%  หรือประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) = 95% หรืออัตราคุณภาพ (Quality Rate) = 99% 
? ทำอย่างไรจะป้องกันอันตรายจากความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและพนักงาน
? ทำอย่างไร ที่จะดึง TPM (Total Productive Maintenance) มาบริหารประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างสูงสุด
? ทำอย่างไร ให้นโยบายแผนการผลิตสามารถแปลงเป็นแผนการปฏิบัติการได้อย่างชัดแจ้ง
? ทำอย่างไร ให้ต้นทุนการผลิตต่ำ โดยเน้นแรงผลักจากภาคการผลิต

คำถามทั้งหมดนี้สามารถใช้ Visual Control และ Poka-Yoke ในการตอบปัญหาได้

Senses of Eyesight and Error-free Processing

การควบคุมด้วยการมองเห็น (VISUAL CONTROL: VC) เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมและตรวจสอบในภาคการผลิต สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น 5ส, การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ, JIT, QC หรือแม้กระทั่ง TPM ก็สามารถใช้ Visual Control มาประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จำกัดว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ

VC มี คีย์เวิดร์ ที่สำคัญคือ รูปแบบของการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ตั้งแต่เป้าหมายของงาน ขั้นตอนของกระบวนการต่างๆในการทำงาน จนกระทั่งออกมาเป็นผลลัพท์ รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน VC สามารถนำมาใช้ผ่านทางบอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ หรือสัญญาณไฟ ที่จะสื่อสารต่อผู้ใช้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้เกิดการตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ในด้านผู้บริหาร VC เป็นประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะ VC ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะระดับปฏิบัติการ แต่ยังสื่อถึงปรัชญาการบริหารและนโยบายขององค์กร ครอบคลุมการกำหนดเป้าหมายประจำปีและแผนการดำเนินงาน ช่วยให้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือชั้นยอดในด้านการควบคุมการผลิต คุณภาพ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

VC เป็นกระบวนการที่เน้นงานด้าน การควบคุมกระบวนการและการส่งมอบ (Process & Delivery Control), การควบคุมด้านคุณภาพ (Quality Control), การควบคุมงาน (Work Control), การควบคุมวัตถุ (Object Conrol), การควบคุมเครื่องมือ (Equipment, Fixtrure and Tool Control) นอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็น การบำรุงรักษา, การป้องกันความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆ ของงานด้านบริหารองค์กร (Administrative Management) โดยการออกแบบ VC จะต้องมีหลักในการดำเนินการเพื่อความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในเชิงกายภาพและวิศวกรรมมนุษย์ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ VC

"ในด้านผู้บริหาร Visual Control เป็นประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ"

Poka-Yoke คือเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาด หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ตัวเครื่องจักร เพื่อป้องกันอันตรายหรือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเครื่องจักรและพนักงาน

แนวคิดของ Poka-Yoke ในการผลิตคือ ลักษณะในการตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของระบบเมื่อพบความผิดปรกติ โดยจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที ลงในรายละเอียดถึงการตรวจสอบที่ต้นเหตุ รวมทั้งการตรวจสอบแบบเก็บข้อมูล (ทั้งแบบ Self-Check และ Successive Check) เพื่อให้การป้องกันความผิดพลาดใกล้เคียง Zero Defects มากที่สุด

"ที่ Poka-Yoke ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะ รับรองความถูกต้องของการผลิตถึง 100%, ใช้งานง่าย, มีประสิทธิภาพ, และต้นทุนต่ำ"

คุณล่ะใช้ Visual Control หรือ Poka Yoke หรือยัง
------------------------------------------------------------------------------------------
เราไม่ได้แข่งเป็นนาที แต่เราแข่งเป็นวินาที
"ในการแข่งรถ Formula One การจะเป็นที่ 1, 2 หรือ 3 นั้น ตัดสินกันเพียงชั่ววินาที"

--------------------- 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)  ได้ที่
http://www.wisdomwide.co.th/pns_pokayoke.html
หรือ โทร. 02-736-3677
โดยส่วนตัวผู้เขียนเป็นคนชอบกีฬาหลายประเภท และหนึ่งในกีฬาโปรดคือ Formula One
การแข่งกีฬาประเภทนี้ทุกองค์ประกอบจะต้องผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน แต่ละส่วนจะมีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์  เครื่องยนต์ทุกๆ ชิ้นส่วน ต้องผ่านการตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่า และมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมที่สุด เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของนักแข่งที่มีประสบการณ์และความสามารถ ยิ่งทำให้การแข่งรถ Formula One เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก ตัวเครื่องก็เหมือนกับกระบวนการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ที่ผู้บริหารคอยบังคับรถและเหยียบคันเร่งไปสู่เส้นชัย ด้วยชั้นเชิงและประสบการณ์ที่มี ในขณะเดียวกันหากปราศจากการดูแลรถที่ดี ไม่ว่านักแข่งจะมีฝีมือดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถจะพารถเข้าสู่เส้นชัยได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VISUAL CONTROL เพื่อการเพิ่มผลผลิต ได้ที่
http://www.wisdomwide.co.th/pns_visual_control.html
หรือ โทร. 02-736-3677

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wisdomwide

คำสำคัญ (Tags)#อบรมบุคลากร#อบรม#knowledge management

หมายเลขบันทึก: 81317, เขียน: 01 Mar 2007 @ 11:30 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)