การอบรมkmทำให้เข้าใจkmได้มากขึ้น  อาจจะไม่ 100% เพราะต้องปฏิบัติก่อน