1.  เขียนแบบเล่าเรื่อง <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จุดเด่น   ภาษาสละสลวย    รายละเอียดมาก   รูปแบบหลากหลาย </li></ul>-          ข้อพิจารณา        เนื้อหามาก   ยากต่อการนำไปใช้   อย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยทักษะการเขียน   การลำดับเรื่องราวสูง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. เขียนแบบวิเคราะห์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">     จุดเด่น  ประเด็นชัดเจน เจาะจง  นำไปประยุกต์ใช้ง่าย</p>ข้อพิจารณา   เขียนเป็นระบบ  ขั้นตอนชัดเจน  มีทักษะการเขียน  การคิดเชิงวิเคราะห์