สัปดาห์นี้โรงเรียนของเรา กำหนดเป็นวันสอบวัดผลปลายปี กศ.๔๙ แบบวันเว้นวัน  โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

   วันจันทร์ พุธ และศุกร์ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ (ป.๔-ม.๓)มาสอบ ส่วนวันอังคาร และพฤหัสฯ เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ( ป.๑-๓)

   ทำไมต้องแบ่ง ๒ กลุ่ม?
   เหตุผลแรก ก็เพื่อให้นักเรียนมีเวลาอ่านหนังสือได้มากขึ้น  คือสอบหนึ่งวัน หยุดอ่านหนังสือหนี่งวัน

    เหตุผลที่สอง ก็เพราะต้องการขยายห้องสอบให้นักเรียนนั่งห่างกัน (จะได้แสดงความรู้ของตัวเองเต็มที่) ก็เลยต้องเพิ่มห้องสำหรับสอบมากขึ้น

    แล้วนักเรียนล่ะ คงทำได้ตามเจตนาอันดีของโรงเรียนกันล่ะ