จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฉบับที่ 9 (26 ก.พ. 50)

สัปดาห์ที่มีกิจกรรมหลากหลาย

            ผมคิดว่าจะบันทึกกิจกรรมเชิงการบริหารเวลาต่อไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อให้ครบประมาณ 1 เดือน (จาก 5 ก.พ. 50)

            19 ก.พ. (จันทร์)

                  - บันทึกเทปคำปราศรัยวันสตรีสากล

                  - พบหารือกับคณะจากธนาคารออมสิน เรื่องสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสำหรับคนพิการ

                  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานสนับสนุนการแก้ไขปัญญหาชุมชนแออัด

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรี

            20 ก.พ. (อังคาร)

                  - (7.30 น.) ประชุมรัฐมนตรี 5 กระทรวง + 3 รมต.ประจำสำนักนายกฯ เรื่อง วาระเพื่อเด็กและเยาวชน ปี 2550 ซึ่งกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพหลัก

                  - ประชุมคณะรัฐมนตรี

                  - หารือเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่องการรายงานผลงานของกระทรวง

                  - ประชุมผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. 

                  - ประชุมหารือเรื่อง ปัญหาบ้านเอื้ออาทรกับนโยบายและทิศทางของการเคหะแห่งชาติในอนาคต (กับประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการประเมินผล ผู้ว่าการ และกรรมการ กับกรรมการประเมินผลอีกจำนวนหนึ่ง)

            21 ก.พ. 50 (พุธ)

                  - (07.30 น.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานเสนอคณะรัฐมนตรีมนตรี (คณะที่ 3) เป็นการประชุมนัดแรกหลังได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว เรื่องที่พิจารณา คือ ร่าง พรบ. พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ..... ซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวง พม.

                  - ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในฐานะรองประธาน

                  - เป็นประธานเปิดงาน วิชาการพิพัฒน์ พิชญฯวัฒน์ สู่สากล บนรากฐานไทย ของโรงเรียนพิชญศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชมผลงานวิจัย ผลงานกิจกรรมการ เรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ต่างๆในบริเวณโรงเรียน

                  - ให้สัมภาษณ์นิตยสาร “G-Mag” (Governance Magazine) ในประเด็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างสังคมสมดุล

                  - พบสนทนากับคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

                  - ประชุมหารือเรื่อง วิทยุโทรทัศน์สาธารณะ และ ร่าง พรบ. องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ พ.ศ. ... ที่ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

            22 ก.พ. (พฤหัสบดี)

                  - (7.30 น.) ประชุมหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาสังคม รวมถึงการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม (ตาม พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546)

                  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือเรื่องวิธีใช้เงิน 200,000 บาทต่อจังหวัดที่ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้อนุมัติให้นำไปใช้สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในแต่ละจังหวัด

                  - ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ประจำเดือน)

                  - ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่ครั้งนี้รองนายกฯ (โฆษิต) ทำหน้าที่ประธานการประชุม และเป็นการประชุมนัดแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

            23 ก.พ. (ศุกร์)

                  - ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของกระทรวง

                  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

                  - เดินทางไป จ.เชียงราย

                  - บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย และร่วมลงนาม (เป็นพยาน) ใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่ดีงาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            24 ก.พ. (เสาร์)

                  - (เช้า) เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม (ครั้งแรก) ของ คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ร่วมประชุมและให้ข้อสังเกตก่อนพักรับประทานอาหารกลางวัน

                  - (บ่าย) เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมชาวลีซูเพื่อเทิดพระเกียรติ ณ บ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมกับชาวลีซู (จาก 3 จังหวัด และมีชาวลาหู่ จำนวนหนึ่งด้วย)

                  - เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

                  - (ค่ำ) เป็นประธานเปิดงาน คอยริยะฮ์สัมพันธ์" และบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมอยู่ดีมีสุข ณ มัสยิดคอยริยะฮ์ (เกาะใหญ่) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ชมนิทรรศการ และฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ กองทุนซะกาต เพื่อสวัสดิการชุมชน ฯลฯ

            25 ก.พ. (อาทิตย์)

                  - อยู่บ้าน อ่านหนังสือพิมพ์ บันทึกความคิด อ่านเอกสารงาน แก้ไขร่างบทนำเสนอ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับการประชุม ณ ต่างประเทศในสัปดาห์หน้า ฯลฯ

                  - เขียน จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฉบับที่ 9 (26 ก.พ. 50)

            นับเป็นสัปดาห์ที่ผมได้มีกิจกรรมอันหลากหลายทีเดียว รวมถึงได้เห็น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทั้งความงดงามและความมีคุณค่าในสังคมพร้อมกันไป

                                                                                    สวัสดีครับ

                                                                                         ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 80743, เขียน: 26 Feb 2007 @ 19:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)