กว่าจะมาเป็นวันนี้ของบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม           จ.ราชบุรี 70120 www.magrood.com ซึ่งมีแต่การรวมพลังจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน โดยเมื่อปี 2548 ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมาถึงปี 2550 ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯซึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นพระอุปถัมภ์ เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านบ่อมะกรูด หาที่เปรียบมิได้ครับ