วันที่ 26 ก.พ. 50  ศนจ. ฉช. จัดทำข้อมูลสารสนเทศน์  พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากร ICT ของแต่ละ ศบอ. โดยมี อ.อนันท์  เฟื่องทองเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม