ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

  1. แพทย์

  2. เภสัชกร

  3. พยาบาล

  4. โภชนากร

  5. นักกายภาพบำบัด

  6. ผู้เก็บข้อมูล