ทีมงานเบาหวานโรงพยาบาลเขมราฐได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาด้านเบาหวาน ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน