·       สร้างกลไก อย่างไร หรือเพื่อให้เกิดการจัดการแบบพหุภาคี เริ่มที่ทุนทางสังคม

 ·      การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการรับฟัง

·       ใช้เวทีชุมชนที่มีอยู่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

·       ใช้การสื่อสารเพื่อสังคมที่มีพลัง รวมถึงหาสื่อกลาง ในการสื่อสารสาธารณะร่วมกัน

·       ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เน้นสัมมาชีพเต็มพื้นที่

·       การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

·       การสร้างสังคมเข้มแข็ง ไม่ทอดทิ้งกัน

·       การต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

·       มีการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น

·       พัฒนานโยบาย ที่เน้นประโยชน์ และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

·       ส่งเสริมระบบการสื่อสารของชุมชน การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และจัดการตนเองได้

เน้นกระบวนการท้องถิ่น เพื่อหาเจตนารมณ์ร่วมกันใน จากกระบวนการทำงานมิได้สิ้นสุดตรงบทสังเคราะห์เบื้องต้น รวมถึงการถอดบทเรียนการแก้ปัญหา และต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดว่าเป็นปัญหาเก่า หรือใหม่ และจะใช้ความรู้อะไร จัดหรือปรับการอย่างไร

<p align="right"></p>