ความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) จังหวัดสกลนคร ปี 2548

ตระกูลไทย ฉายแม้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ขององค์การ อนามัยโลกของโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ศึกษาการได้รับการตรวจเบื้องต้นและการตรวจเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการของ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และศึกษาชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่ (serotype) ที่ระบาดในจังหวัดสกลนคร ปี 2548 ตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 391 ราย ที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2548 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคไข้เลือดออกเฉพาะรายและแบบรายงานการ วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น และส่งตรวจซีรั่มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัยและหา ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่ระบาดในจังหวัดสกลนคร ปี 2548 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า สถานพยาบาลในจังหวัดสกลนคร มีความถูกต้องของการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เดงกี่ ตามเกณฑ์ WHO ร้อยละ 61.4 ความถูกต้องของการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกี ตามเกณฑ์ WHO ร้อยละ 72.6 และความถูกต้องของการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก ตามเกณฑ์ WHO ร้อยละ 100 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับการตรวจทูนิเกต์ ร้อยละ 87.5 ตรวจเม็ดเลือดขาว (WBC) ร้อยละ 98.2 ตรวจเกล็ดเลือด (platelet) ร้อยละ 96.2 และได้รับการตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hct.) ร้อยละ 96.1 ชนิดของโรคไข้เลือดออก ที่ระบาด พบว่า เป็น DEN-1 ร้อยละ 23.5 รองลงมาได้แก่ DEN-4 ร้อยละ 8.8 และ DEN-2 ร้อยละ 4.4 จึงควรกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางแก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้ใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกของ WHO เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยไข้เลือดออก


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 80528, เขียน: 25 Feb 2007 @ 12:15 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ดอกรัก
IP: xxx.147.116.92
เขียนเมื่อ 
อยากอ่านฉบับเต็มทำไงดีครับ
นายบอน!-กาฬสินธุ์
IP: xxx.113.61.166
เขียนเมื่อ 
มีแต่บทคัดย่อครับ
ฉบับเต็มคงต้องติดต่อที่ผู้ทำวิจัยครับ

ตระกูลไทย ฉายแม้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร