ครูโรงเรียนวัดนิโคธารามมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องการคูณเลขโดยเกมโดมิโนการคูณไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน  เพื่อฝึกฝนการคูณที่สนุกได้ความรู้และช่วยจำ