ปัจจุบันมีการเกิดใหม่ของศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...

การที่เราจะยึดเอาศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดเป็นหลักในการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด...

การผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ แล้วหาข้อสรุปจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการแก้ปัญหา...

 การที่เรามีความรู้เชิงลึกในศาสตร์ใด ศาสตร์หนึ่ง ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและยึดติดกับหลักการของศาสตร์นั้น แล้วมักจะยึดหลักการนั้นเป็นหลักในการแก้ปัญหา...

การแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ต้องยึดหลักตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล ในขณะที่การแก้ปัญหาโดยยึดหลักศิลปศาสตร์ต้องให้ความสนใจปัจจัยทางด้านสังคม อารมณ์และความรู้สึกมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจด้วย..

ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ของตัวเราเอง ปัญหาในองค์การ ปัญหาสังคม หรือแม้แต่ปัญหาระดับชาติ ก็คงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา เพื่อจะได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดนั่นเอง...