ตามความเข้าใจอาจารย์จอน วงจรที่สามเป็นนิโรธซึ่งทางพุทธหมายถึง ความดับด้วยความสามารถสำรอกโดยไม่เหลือ ความสละ ความสละคืน ความปล่อยวาง ความไม่มีอาลัย ในปัญหาหรือตัณหานั้น

ในทางเกษตรและแบบจำลองระบบ น่าจะหมายถึงการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

อรรถชัย, เชียงใหม่