เมื่อเกิดปัญญาจากการทำสมาธิ

ตามความเข้าใจที่อาจารย์จอนแนะไว้ จะทำให้เห็นวงจร (sequence) ของการเกิดปัญหาตามวิถีพุทธ ได้แก่วงจรของ โลภ โกรธ หลง

เช่น เมื่อผลผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยเคมีก็เกิดความโลภที่จะเพิ่มผลผลิต ก็หาทางเพิ่มปุ๋ยเคมี แต่ในบางปีได้ผลผลิตน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะโกรธ และในปีที่ได้ผลผลิตตามต้องการก็จะเกิดอาการหลง เป็นต้น

 

จบหลักการสำคัญหลักที่สอง

อรรถชัย, เชียงใหม่