ข้อ3บ่อเกิดกฎหมายภายในกับสภาพปัญหา

  ติดต่อ

ข้อ3บ่อเกิดกฎหมายภายในกับสภาพปัญหา

1.ประมวลกฎหมายอาญา

2.ประมาวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .. 2534

มาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิด  เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  ฐานะ  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วเห็นว่าเด็กและเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  และเด็กและเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว  ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ  ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กและเยาวชนนั้นได้  คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด การควบคุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง  ให้มีการกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสองปี บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำผิดทางอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกเกินกว่าห้าปีขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอาจารย์เอ๋

หมายเลขบันทึก: 79885, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 21:21:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายภายใน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)