• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ข้อ2.สภาพปัญหากับบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ

สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนแทนการดำเนินคดีอาญา บ่อเกิดคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

                ส่ วนที่ ๑ ข้ อที่ ๑ เพื่อความมุ่ งประสงค์ แห่ งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่ าสิบแปดปี เว้ นแต่ จะบรรลุนิติภาวะก่ อนหน้ านั้นตามกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ เด็กนั้น  

รวมถึง

กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ) กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( กฎแหงกรุงปกกิ่ง )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): บ่อ 
  หมายเลขบันทึก: 79884
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)