ข้อ2.สภาพปัญหากับบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ

niti pyu
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนแทนการดำเนินคดีอาญา บ่อเกิดคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

                ส่ วนที่ ๑ ข้ อที่ ๑ เพื่อความมุ่ งประสงค์ แห่ งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่ าสิบแปดปี เว้ นแต่ จะบรรลุนิติภาวะก่ อนหน้ านั้นตามกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ เด็กนั้น  

รวมถึง

กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ) กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( กฎแหงกรุงปกกิ่ง )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอาจารย์เอ๋

คำสำคัญ (Tags)#บ่อ

หมายเลขบันทึก: 79884, เขียน: 21 Feb 2007 @ 15:34 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 18:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)