ข้อ2.สภาพปัญหากับบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ

  ติดต่อ

สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนแทนการดำเนินคดีอาญา บ่อเกิดคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

                ส่ วนที่ ๑ ข้ อที่ ๑ เพื่อความมุ่ งประสงค์ แห่ งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่ าสิบแปดปี เว้ นแต่ จะบรรลุนิติภาวะก่ อนหน้ านั้นตามกฎหมายที่ใช้ บังคับแก่ เด็กนั้น  

รวมถึง

กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ) กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน ( กฎแหงกรุงปกกิ่ง )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอาจารย์เอ๋

หมายเลขบันทึก: 79884, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-09 18:48:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บ่อ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)