เราได้จัดการKMตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549เป็นต้นมา โดยเราทุกคน มีเรื่องเล่าเร้าพลังนำปัญหาของโรงเรียนมาทำเป็น สายธารแห่งปัญญา ดิฉันเป็นคุณเอื้อและคุณอำนวยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ชึ่งกันและกันจนได้ข้อพัฒนาของโรงเรียนใหม่ มีขุมแห่งปัญญาในโรงเรียน ในบางเรื่องเรายังไม่มีขุมปัญญา ก็แสวงหาจากแหล่งเรื่องรู้ในอำเภอ จังหวัด ปัจจุบันการจัดการเรียน KM ของเราดำเนินไปได้ระดับหนึ่ง โดยมีข้อดำเนินการพัฒนา 4 ข้อ และจะยังทำต่อไป หากว่าอาจารย์ท่านใดมีข้อเสนอแนะให้กับทางโรงเรียนก็ขอน้อมรับค่ะ