ผู้อำนวยการสำนักงานเขตใช้กำลังภายในสลายก้อนหิน 4 ก้อน

ดร . ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ริเริ่มนำภาระงาน KM ก้อนใหญ่จำนวน 4 ก้อนที่ได้รับมอบหมายมาจาก ก . . . สพฐ . จังหวัด รวมทั้ง โครงการวิจัยฯ นำเข้ามาสังเคราะห์เป็นก้อนเดียว โดยให้สูตรว่า

5 : 7 : 7 : 5

จำง่ายๆว่า ห้าเจ็ดเจ็ดห้า

5 กระบวนการ KM

1. กำหนดวิสัยทัศน์

2. สร้างทีมงาน

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. นำความรู้ไปพัฒนางาน

5. ให้บริการและเผยแพร่ความรู้

7 กลยุทธ์

1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา

2. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำรงชีวิต

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

6. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7 ระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มนโยบายและแผน

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

7. หน่วยตรวจสอบภายใน

5 โรงเรียน (หน่วยทดลอง)

1. โรงเรียนวินิตศึกษา

2. โรงเรียนบ้านวังจั่น

3. โรงเรียนวัดหนองพิมาน

4. โรงเรียนวัดยวด

5. สำนักงานเขตพื้นที่