วันหนึ่งในชั่วโมงภาษาไทย กำลังสอนเรื่องนิราศประพาสธารทองแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๕ ก็สนใจที่จะศึกษานอกสถานที่บ้าง  ขอนั่งรถรางทัศนศึกษาเมืองพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจากร้านป้ากฐิน  ก็เลยพ่วง ม.๓.๔ ไปด้วยอีก ๑ คัน บูรณาการกับวิชาแนะแนวซะเลย    
    ครูก็เลยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนคิดทำโครงงาน  กาพย์ห่อโคลงนั่งรถรางเปิดประตูสู่สองแคว (ชื่อนี้นักเรียนช่วยกันตั้งด้วยค่ะ)  แต่ละกลุ่มแบ่งเขตการแต่งกาพย์ห่อโคลง  ตอนแรกนักเรียนขอแต่งกาพย์ยานี ๑๑ เพราะง่ายกว่า เลยบอกเด็กไปว่า "ได้ซิ แต่ต้องแต่งให้ต่อเนื่องกันนะ มีสัมผัสระหว่างบทไปเรื่อยๆ "นักเรียนเลยเปลี่ยนใจ เลือกแต่งกาพย์ห่อโคลง เหมือนเดิม 

   วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงงานคือ
 ๑.     เพื่อให้ทราบความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีตและปัจจุบันที่สำคัญ 
 ๒.    เพื่อศึกษาวิธีการแต่งกาพย์ห่อโคลงจากกวีที่มีผลงานดีเด่น
 ๓.    เพื่อเรียนรู้และฝึก การแต่งกาพย์ห่อโคลง
 ๔.    เพื่อรวบรวมข้อมูลเมืองพิษณุโลกตามเส้นทางรถรางในรูปแบบของกาพย์ห่อโคลง
 ๕.    เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนเมืองพิษณุโลก
 ๖.     เพื่อเขียนเล่าประสบการณ์ เป็นความเรียง  และบันทึกประจำวัน

ขอเสนอผลงานบางส่วนนะคะ

   
   

และแล้วก็ได้กาพย์ห่อโคลงคนละ ๑ แผ่นเมื่อนำมารวมกัน ๔ กลุ่มก็ได้๑เล่ม ๔๔ บท
    ปีหน้าคงต้องพัฒนารายละเอียด หรือทำแผ่นพับตามที่นักเรียนเสนอแนะเพิ่มซะแล้ว