ผมได้อ่าน blog ของท่านอาจารย์อรรณพ เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เลยได้เรื่องที่จะนำมาเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น

  • การวิจัยในชั้นเรียนหรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียนนั้น ผู้สอน(ครู) และนิสิต ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นบทบาทของครูไม่ใช่แค่เป็นผู้จัย ครูสอนในห้องเรียน หรือทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเท่านั้น แต่บทบาทของครูควรมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนไปด้วยในขณะสอน รวมทั้งมีการจัดทำศึกษารายกรณี(Case study)ภายในห้องเรียนไปด้วย เพื่อให้การวิจัยในชั้นเรียนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 
  • การประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน ครูควรหารูปแบบการประเมินให้เหมาะสมตามบทเรียนที่สอนในวันนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรมีการตั้งกรอบไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการวัดประเมินผลมีหลายแบบ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ ทั้งที่นิสิตรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่านี้คือการประเมินผล
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล แล้วนำผลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้น
  • การวิจัยในชั้นเรียนควรมีการทำเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ควรมีการประชุมสรุปผลทุกอาทิตย์เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
  • อย่าลืมว่า การสอน นั้นคือการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ ดังนั้น วิธีการในชั้นเรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ใช่เพื่อต้องการผลการวิจัยเท่านั้น แต่หมายถึงการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งความรู้และคุณธรรม

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

18/02/2550