วันนี้จัดระบบเอกสารเพราะกำลังทำวิจัย 2 เรื่องที่ใกล้เคียงกัน เรื่องหนึ่งคือ การจัดการความรู้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ สังคมแห่งการเรียนรู้

   ไปพบลายมือตนเองเขียนไว้ แล้วก็คิดว่า น่าจะทำให้ความสับสน (ของตัวเอง) หายไปได้ในระดับหนึ่งเมื่อพูดถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ฯลฯ พวกศัพท์แสงปวดหัวพวกนี้

    นำมาเขียนในนี้เผื่อจะทำให้เข้าใจดีขึ้นค่ะ

       ตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยจัดการเรื่องการเงินของตนเองเลยค่ะ จึงนั่งพิจารณาตนเอง   อยากเห็นเป็นคนดีมีค่าในเรื่องนี้ ก็วาดภาพว่าอยากเห็น

           วิสัยทัศน์ (vision):  เป็นผู้มีการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

           เป้าหมาย (goal): มีเงินฝากในธนาคารในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวน 12,000 บาท

           จุดประสงค์ (objective): เพื่อออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 12 เดือน

            พันธกิจ (mission): ทำให้มีรายได้มากพอที่เป็นเงินเหลือฝากธนาคารได้เดือนละ 1,000 บาท

            ยุทธศาสตร์ (strategy): ในที่นี้น่าจะมีได้ 2 ทางจะทำทางเดียวหรือ 2 ทางพร้อมกันก็น่าจะได้

                 1. ลดรายจ่าย

                 2. เพิ่มรายได้

     หลังจากนี้คิดต่อเองค่ะ

 หมายเหตุ  โปรดสังเกต การใช้ : ติดข้อความที่นำหน้ามา