การสอนโดยใช้ผังความคิด

ผังความคิด

วิชาสังคมศึกษา  อาจเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายของนักเรียนหลาย ๆ  คน  เพราะเป็นวิชาที่ต้องอ่าน  และท่องจำ  เป็นวิชาที่ไม่น่าสนใจ  ทั้ง ๆ  ที่วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนโดยตรง  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  และสนุกสนานกับการเรียน  วิธีหนึ่งที่ข้าพเจ้านำไปใช้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังความคิด  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักจัดกลุ่มความคิดของตนเอง  เพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสำคัญของความคิดรวบยอดเป็นภาพรวมของมวลความรู้  ซึ่งการเขียนผังความคิดนี้  อาจเขียนได้หลายรูปแบบ  เช่น แผนผังแบบใยแมงมุม  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังรูปวงกลมทับเหลี่ยม เป็นต้น                  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ผังความคิดนี้   นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมนี้   นักเรียนแต่ละคนออกแบบผังความคิดที่หลากหลาย  ตกแต่งใส่ภาพประกอบสวยงามมาก  และมีความสุขในการเรียน  ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา   หากเพื่อนครูท่านใดสนใจจะนำเทคนิคนี้ไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากัน  เพราะถือว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผังความคิดนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนพร

คำสำคัญ (Tags)#การสอนโดยใช้ผังความคิด

หมายเลขบันทึก: 79185, เขียน: 17 Feb 2007 @ 15:11 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)