นายศุภชัย สกุลแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบของนักศึกษาพื้นฐาน ในเรื่องของสถานที่สอบซึ่งใช้สนามสอบโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนสตรีปากพนัง  การจัดทำบัตรให้นักศึกษากรณีบัตรนักศึกษาหาย   ป้ายผังการจัดห้องสอบโดยแยกเป็นระดับ   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   การจอดรถให้เป็นระเบียบ  การสูบบุหรี่ และใบลงทะเบียนให้นักศึกษาเก่าที่ไปทำงานยังต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2550 นี้ด้วย  นอกจากนี้ให้นักศึกษาสั่งคู่มือบันทึกการเรียนรู้  นำหนังสือเก่ามาคืนมีบริการยืมหนังสือใหม่ในภาคเรียนนี้ด้วย